اول از همه نَغّه که اسمش از زبونت نمیفته

بعد از نغمه توروش (سروش) که هر روز کلی ماجرا ازش تعریف میکنی توروش هل داد - توروش دستم داز دِرِفت و...

ایدا- ابودَس (ابوالفضل)-هشتی(هستی)-نیما - پَیا (پریا) و...

و اما جمله ای که دیروز گفتی: یوفس پسکونک مُخوهِ !!!! (یوسف پستونک میخوره)