قندعسلم 8 ماهگیت مبارک

نازنینم هر روز بزرگتروشیرینتر میشی

کارهای 8 ماهگی:

دس دسی، گفتن (ب ب ب ،د د د ، م م م )،سینه خیز با سرعت نور، برداشتن چیزهای ریز از روی زمین (با دو انگشت)

تارای گلم در حال خوردن انگشتای پاش