بهت میگم میدونی امروز تولد منه؟

 

 

نیگام میکنی لبخند میزنی و بعدش دستتو میندازی دور گردنم منو میبوسی و میگی "تبلدت مبارک"

 

 

و تو زیباترین هدیه ای ...


نگاهت...


لبخندت...


بوسه ات...


صدات...

 


خدایا هزاران هزار بار شکرت