دیشب خیلی ناز خوابیده بودی حیفم میاد عکستو نذارم

اینم عشق من تو استخر بادیش

مامان فدات بشه الهی راستی دندون ششمت داره در میاد راستی ترتیب دندوناتو تا الان مینویسم

اول:پایین سمت چپ

دوم: پایین سمت راست

سوم: دوتا دندون بالا با هم

چهارم: دندون نیش بالا سمت چپ

پنجم: دندون نیش بالا سمت راست

من فدای اون مرواریدات بشم.