راستی یادم رفت دیروز اولین پفیلای زندگیتو خوردی اونم با چه ولعی...

کلی حرص خوردی که یه وقت کم نیاری

عکسش  ادامه مطلب...

اوج خواب نازنین دخترم

راستی امروز تقویم عکسات رسید کلی ذوق زدیم.