نازنین من تارای نازم برای یک سالگی بردمت اتلیه دیروز عکسای قشنگتو گرفتم

البته چون اسکن شده خیلی کیفیت نداره .

قربون اون چهره معصومت بشم

 حتمابقیه عکسارو توی ادامه مطلب ببینین