بدون شرح....

 

اینم از آرایش به سبک تارا جونی...