خونه دایی جون روز برگشتشون از سفر مکه .خیلی اذیتم کردی ...

تارا جون در حال خوردن شلیل