توئی که سایه لطفی در این هیاهوها

چقدر پیش تو امن است جای اهوها

عجیب نیست اگر از پی شفا شب و روز

دخیل چشم تو باشند نوش داروها

فردا روز تولد ولی نعمتمون امام رضا است این روز عزیزو به همه تبریک میگم .با ارزوی بهترینها از دستان مهربان او.

فردا 15 ماهگی نازنین دخترم هم تموم می شه.

دو سال پیش در سالروز میلاد امام رضا (8/8/88) فهمیدیم خداوند یه مروارید توی دلم گذاشته که همیشه خداوند رو به خاطر این هدیه خداوند رو شاکرم.