اینم یکی از نقاشیای خانم گل

هر کی بلده تفسیرش کنه

و اما بابا کانگورو میشود