18 ماهه چراغ خونمون با حضور تو روشنه. امیدوارم این چراغ همیشه روشن بمونه. شادیمون با تو پر رنگ شده.زندگیمون با تو زیبا شده. تو همه زندگیمونی... 

تمام اجزای صورتت (چشم , ابرو, دماغ ,دهن , زبون , دندون, لپ .گوش ,مو ) دست .پا ناخنّ. شکم. رو میشناسی فقط لوزالمعده رو نمیشناسی...!!

به کلمات قبلیت آقا هم اضافه شده.

رقص هم که دیگه بهتره نگم وقتی میرقصی اشک شوق رو میشه توی چشمای بابات دید.

جمعه رفتیم برف بازی  از راه رفتن روی برف اونقدر خوشت اومده بود که با گریه سوار ماشین شدی .

اینم عکساش

 

 

واینم عکس منظره برفی از بالاترین نقطه