گلکم الان دو تا مروارید کوچولو از پایین دراوردی دوتا هم داره کم کم از بالا در میاد

چند روزیه مامان جونیو اذیت میکنی وقتی میرم خونه ازت گله میکنه.

ناز گل من میدونم درد داری ولی تحمل کن مطمئنا با اون مرواریدای کوچلو خوشکل تر میشیا

اینم کیک دندونیت اول جشن دندونی

و عکس کیک بعد از برش توسط نازنین دخترم

اینم عکس قشنگت شب جشن دنونی با اون انگشتر قشنگت که خاله عصمت برات خریده

تعجب کردی از این همه مهمون فدات شم

اینم یه شاهکار دیگه از صادق جون