تارای نازنینم

اگر بدانی...

چه کسی،کشتی زندگی را
از میان موج های سهمگین روزگار
به ساحل آرام رویاهایت
میرساند...
"پدرت"را می پرستی!!!

بهزاد عزیزم خیلی خیلی دوست داریم.

مریم - تارا