ستاره نازنینم از اینکه چند وقتیه ننوشتم عذر میخوام اخه در گیر خونه و سرکارم .

و اما در این مدت...

تو این مدت یه سفر دو روزه به بیرجند داشتیم که بعداز برگشتن رفتی مهد البته با پرستار خصوصی.الان دیگه به مهد عادت کردی و دیگه گریه نمیکنی ظهر هم که میام دنبالت حسابی سرگرم بازیی.

تو این مدت یه سفر به باغ خاله اتنا داشتیم با همکارا که فوق العده خوش گذشت.دست خاله اتنا و عمو جون درد نکنه.

  

تارا جون و بابایی در حال شن بازی

تارا جون و اب  بازی