چند روز پیش جلسه داشتم و از اقبال بلندم جشن پایان دوره مهد بود ناچارااوردمت اموزشگاه و طبق معمول تارا جون رفت سراغ کابینتا و دستکشا

این هم مراحل انجام پروژه