...

...

کاش میشد گفت...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 4 نظر / 16 بازدید
سینا صدرالعلما

تارای عزیزم ای فرشته ملکوتی ای گل نازنین و خشبوی من سلام... دیدن پیکره های شاد تو مرا در شعفی ژرف و لذتی بی پایان فرو برد... اگر بدانی که تو تمام امید مادر مهربان و دلسوزت هستی ، پرواز میکنی... تو شیشه عمر مادرت هستی ، مادر تو رندگیش به تو وابسته است. در وصف مادرت شعری در صفحه ام میگذارم بنام مامان گلی مادر فرشته ملکوتی بنام تارا... از ژرفای قلبم و با تمام وجودم برایت آرزوی سعادت و تمام نیکبختیهای دنیا را همراه با تندرستی دارم. قدر مادر مهربان و از خود گذشته خودت را که بحکم طبیعت جبّار رل پدر را هم باید بعهده بگیرد خوب بدان...[گل][بغل][گل][قلب][گل][ماچ][ماچ][گل][گل][گل]

مريم

[دلشکسته]مريم نازم نبينم غم داشته باشيگله من