تحمل تنهایی از گدایی دوست داشتن آسان تر است

تحمل تنهایی از گدایی دوست داشتن آسان تر است. 
تحمل اندوه از گدایی همه شادی ها آسان تر است. 
سهل است که انسان بمیرد تا آنکه بخواهد به تکدی حیات برخیزد.

نادر ابراهیمی.

/ 0 نظر / 62 بازدید