حاصل عمر گابریل گارسیا مارکز در 15 جمله !

در 15 سالگی آموختم که مادران از همه بهتر می‌ دانند ، و گاهی اوقاتپدران هم .

در 20 سالگی یاد گرفتم که کار خلاف فایده‌ ای ندارد ، حتی اگر بامهارت انجام شود .

در 25 سالگی دانستم که یک نوزاد ، مادر را از داشتن یکروز هشت ساعته و پدر را از داشتن یک شب هشت ساعته ، محروم می‌ کند .

در 30سالگی پی بردم که قدرت ، جاذبه مرد است و جاذبه ، قدرت زن .

در 35 سالگیمتوجه شدم که آینده چیزی نیست که انسان به ارث ببرد ؛ بلکه چیزی است که خود می‌سازد .

در 40 سالگی آموختم که رمز خوشبخت زیستن ، در آن نیست که کاری را کهدوست داریم انجام دهیم ؛ بلکه در این است که کاری را که انجام می‌ دهیم ، دوستداشته باشیم .

در 45 سالگی یاد گرفتم که 10 درصد از زندگی ، چیزهایی است کهبرای انسان اتفاق می‌ افتد و 90 درصد آن است که چگونه نسبت به آن واکنش نشان می‌دهند .

در 50 سالگی پی بردم که کتاب بهترین دوست انسان و پیروی کورکورانهبدترین دشمن وی است .

در 55 سالگی پی بردم که تصمیمات کوچک را باید با مغز گرفت و تصمیمات بزرگ را باقلب .

در 60سالگی متوجه شدم که بدون عشق می‌ توان ایثار کرد ، اما بدون ایثار هرگز نمی توانعشق ورزید .

در 65 سالگی آموختم که انسان برای لذت بردن از عمری دراز ، بایدبعد از خوردن آنچه لازم است ، آنچه را نیز که میل دارد ، بخورد .

در 70سالگی یاد گرفتم که زندگی مساله در اختیار داشتن کارت‌ های خوب نیست ؛ بلکه خوببازی کردن با کارت‌ های بد است .

در 75 سالگی دانستم که انسان تا وقتی فکرمی‌ کند نارس است ، به رشد وکمال خود ادامه می‌ دهد و به محض آنکه گمان کرد رسیدهشده است ، دچار آفت می‌ شود .

در 80 سالگی پی بردم که دوست داشتن و موردمحبت قرار گرفتن بزرگترین لذت دنیا است .

در 85 سالگی دریافتم که همانازندگی زیباست

 

وسعت دنیای هرکس به اندازه وسعت تفکر اوست .

 

/ 0 نظر / 16 بازدید